Česká politika kulturního zoufalství

Tři největší politické strany v České republice dohadují podmínky vstupu komunistů, nazvaných před dvaceti lety zákonem zločinnou organizací, do vlády. Prý to možná bude vůle lidu. Chtělo by se říci, že to bude stejné, jako tomu bylo v roce 48 nebo 68. Nekonečná česká krize identity se znovu otáčí k formě frašky. Kde jsou však její kořeny? Zní to asi směšně, ale patří do 19. století.

23_250_340jpg.jpg
William Heath, Grimaldi and the nondescript in The red dwarf, cca. 1812; lewiswalpole.wordpress.com

 

Velikost a historický význam tehdejšího vědeckého úsilí o ustanovení moderního českého jazyka a sepsání dějin české státnosti nelze ničím umenšit. Práce několika desítek vzdělanců vytvořila na konci 18. století podmínky pro vznik vzdělaného kulturního evropského národa, mnozí to dodnes oprávněně přirovnávají k zázraku. Jak ale byla tato možnost využita? Mladý Hubert Gordon Schauer už v 80. letech 19. století ve slavné stati „Naše dvě otázky“ rozeznal zásadní problém toho grandiózního „znovuvzkříšení českého národa“. Jakkoliv obdivuhodné je vymezení prostoru samostatnosti - jaký je jeho obsah? Jaké jsou pozitivní hodnoty a smysl jazykově definované českosti? A jaký je její cíl? I na začátku 21. století jsou odpovědi stále neúplné.

Česká národní identita se před průmyslovou revolucí vztahovala k zemi, místu narození a prostoru sdílení, kde národní jazyk byl jenom jedním z určujících znaků. Jedinec prostě patřil už svým narozením „někam“. Skoková modernizace středoevropského prostředí, započatá zrušením nevolnictví (1781) a v podstatě dokončená zrušením poddanství (1848), zásadním způsobem změnila během života jediné generace všechny ekonomické, demografické, vlastnické, právní i kulturní vztahy v regionu.

Ukázalo se však, že nová identita byla výsostně negativně vymezenou konstrukcí, ve které být Čechem znamenalo pouze nebýt Němcem, nebýt Rakušanem. Univerzalita křesťanství přestala být hodnotou. Našinec přestal „patřit někam“, a zničehonic musel „patřit k někomu“. Přes úctyhodné pokusy několika málo jednotlivců uchopit novou situaci moderně a kriticky velmi rychle převládlo masově všeobjímající, romantické patetično tzv. „lidového hnutí“ (Völkische Bewegung). Nepůvodní tak byla jak česká idealizace venkovského života v literatuře a ve výtvarném umění, vytváření historických nepravd s pomocí rukopisných podvrhů, stejně jako organizační formy nového společenského života, jako byly vlastenecko-hospodské společnosti, turistické a okrasné spolky, či jen o něco později Sokol. Americký historik německého původu Fritz Stern nazval stav německé společenské diskuze 19. století „politikou kulturního zoufalství“ – jeho hodnocení lze rozšířit na všechna středoevropská jazyková společenství bez rozdílu.

Všechna společenství, která se vydala cestou jazykové odluky a pouze jazykem definované kulturní i politické výlučnosti, na toto selhání tvrdě doplatila. Německý „völkische“ trend byl přímým předstupněm nacionálního socialismu, který musel být o sto let později ve světové válce vojensky zničen. Teprve pak mohly německá kultura i státnost začít hledat zcela nový pozitivní a evropský obsah. Přesvědčení o historické výjimečnosti maďarského „herrenvolku formuje maďarskou verzi „politiky kulturního zoufalství“ dodnes. Zázrak polského „kulatého stolu“ z roku 1989, který jednáním komunistické moci s opozicí zabránil občanské válce, byl za posledních sto padesát let jedinou výjimkou v opakované a bezvýchodné polarizaci společnosti. Po pouhých dvaceti letech se dnes hroutí i „daytonským mírem“ vnucený model etnizace Bosny a Hercegoviny... Česká, údajně slavjanofilská, ve skutečnosti však čistě rusoimperiální iracionalita (F. L. Čelakovský, Karel Kramář, Edvard Beneš) nemohla skončit jinak než v područí komunistické diktatury.

xantypa-486x90jpg23.jpg

Dějiny a kultura
České „národní obrození“ bylo specifickým projevem „politiky kulturního zoufalství“ bez vlastního pozitivního programu, který by politiku i kulturu otevřel světu. Nedostatek kulturních a politických elit, stejně jako v té době malý hodnototvorný vliv šlechty a církve, na které později upozorňovali např. T. G. Masaryk, Emanuel Rádl, Václav Černý či Jan Patočka, vedly od počátku k zúženému vnímání světa a k osudové provinciálnosti rodící se české politiky. Obrozenectví se svými omezenými cíli se ani nepokusilo navázat na evropsky významné „velké dějiny“ země, jak Patočka popsal sto padesát let trvající středověkou etapu českého státu, který se v té době etabloval jako jedno z určujících center evropského nadjazykového protestantismu. Česká jazyková odluka se od první chvíle spokojila s „malými dějinami“ výlučně etnicky definované vlasti bez vztahu a pocitu spoluzodpovědnosti k nadnárodním tématům.

Zoufalství nemohlo stavět jinak než na odmítání reality a fabulování historie, potřebovalo sebelítostivou fikci „malého národa s holubičí povahou a oběti cizáků“. „Nevěřme nikomu na světě širém, nemáme jednoho přítele tam,“ stýskal si ještě v roce 1887 Svatopluk Čech (Jitřní písně). Snad nejsmutnější ilustrací této tendence je známý příklad vzniku Sokola, skutečně masového vlasteneckého tělovýchovného spolku, které založili dva čeští vlastenci jazyka německého Friedrich Emmanuel Tirsch a Heinrich Anton Fügner – tedy Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Jejich původní záměr prosadit nepolitický a nejazykový charakter spolku byl brzy potlačen a Sokol se plně postavil „do služeb českého národa”, promýšlen a oslavován jako zárodek „budoucího českého vojska”. Desítky let po francouzské revoluci a vítězství americké ústavnosti postavené na uznání práv a povinností jednotlivce-občana se v Čechách usilovalo o obnovení Českého království.

Ani česká kultura neměla ve skutečnosti jednoznačně demokratizační vliv, ve svém obranářství, nacionalismu a především příklonu k carismu byla i hluboce zpátečnická a protidemokratická.„Po Bohu Rus na světě vezdejším nic nezná slavnějšího, nic velebnějšího, nic mocnějšího nad cara a pána svého, a stoje pod vedením této hlavy, ovšem co služný úd velikého těla, sám sebe tudy povyšuje v mysli. .. co dále z toho svým časem plynouti musí, důmyslnému čtenáři zde předstírati netřeba. Nebude-li tento národ první na světě, kterýž?” (F.L.Čelakovský – Mudrosloví, 1851) Prostor pro sebevědomé nejazykové, zato občanské vlastenectví byl v omezenosti „národního obrození” nenávratně ztracen.

xantypa-486x90_audiojpg4.jpg

Osamělost Tomáše M.
Samotný termín „národní obrození“ použil jako první T. G. Masaryk až v 90. letech 19. století, v  letech 1914-1918 však on sám už považoval narodnickou tradici za vyčerpanou, a to ve všech směrech. Jeho koncept vytvoření nadnárodního Československa byl v tomto směru mimořádně odvážným pokusem – byť zároveň i východiskem z nouze. Mocenská státotvorná elita Rakousko-Uherska nebyla už schopna představit nadnárodní soustátí jako moderní občanský koncept a získat pro něj podporu. Nikoho už nezajímalo, že rychlá modernizace mocnářství v předchozích padesáti letech přinesla kromě razantního růstu životní úrovně i vskutku revoluční politickou demokratizaci – byla přijata ústava, zákony přijímal parlament a došlo k oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Masaryk pochopil, že další pokračování podunajského soustátí není možné. Spojencům proto musel představit jako válečný cíl totální destrukci rakousko-uherské monarchie a její nahrazení menšími, převážně republikánskými soustátími jazykově příbuzných národů. Pro nás je důležitější, že vznikem Československa zároveň odmítl falešný patos obrozeneckého čecháčkovství. Nový stát se měl, podle jeho představy, při zachování alespoň padesáti let míru obrátit znovu k velkým dějinám. Nepovedlo se, a v ponížení kapitulace a druhé světové války se česká společnost vrátila do bezpečí vylhaných mýtů obrozenecké „politiky kulturního zoufalství“ – i se svým antisemitismem a odklonem od Západu. Z Československa zůstala jen totalitní mocí trpěná slupka bez obsahu, která byla počátkem devadesátých let smetena hned v prvním střetu s kolikátou verzí obrozeneckého balastu.

Mýtus jako doktrína
Hysterie poválečných etnických čistek, populismus plošné odvety i slepý český rusofilský komunismus byly vedeny plně jazykem legend „národního obrození” a „zmrtvýchvstání národa”. Český totalitní komunismus potřeboval lež národního obrození k potlačení občanskosti a svobody, ale především k uchopení moci.„Národní zrada”, „národní očista”, „národní odplata” zněly jistě lépe než otevřený antisemitismus, nebo tak hloupé, ale přesto populární Benešovo „vylikvidování” a „národní socialismus”. Totalitní výklad obrozeneckých legend po květnu 1945 bez výjimky ovládl nejen české veřejné mínění, ale i domácí politický a vědecký diskurz zbytku 20. století. Nikoli fakta, ale lži a legendy se staly národní kulturou i státní doktrínou.

Dokonce ani slavná esejistická výměna názorů o Střední Evropě mezi Václavem Havlem a Milanem Kunderou v 60. a potom znovu v 80. letech 20. století nedokázala překročit nadšení z údajného zvláštního významu „národní kultury” pro „české dějiny”. Přiznat si, že v celé střední Evropě se jazykovou odlukou 19. století prosadily jen různé verze stejné „politiky kulturního zoufalství”, bylo - a je doposud - nad síly konečně osvobozených národů tohoto regionu: i v jednadvacátém století ovlivňují vztahy v něm prázdné kampaně „obrany národních zájmů”. Jsou vůbec společnosti, vyrostlé okolo úzkého étosu jazykové odluky, schopny vnímat svoje vnitřní i vnější vztahy jako vztahy sou-žití a spolu-práce?

Podstatou jazykové odluky bylo totiž odmítnutí do-mluvy. Obsah měl nadále důležitost pouze tehdy, pokud byl pronášen ve „vlastním“ jazyce, nic mimo něj jako by neexistovalo. Namísto „komunikátorů“, tedy vzdělanců, úředníků, podnikatelů a řemeslníků v jazykově smíšených oblastech a státní správě, nastoupili „překladatelé“. Namísto administrátorů dohody a klidu v různosti přijímané jako normální stav světa přišli zastánci výlučnosti té „naší“, jediné pravdy. Vymizení komunikace v prostoru jazykové různosti bylo však jen předstupněm nevyhnutelné likvidace všech, kdo mohli sloužit jako komunikátoři. A jejich odstranění znamenalo velmi brzy i zúžení prostoru pro diskuzi uvnitř jednotlivých, výhradně jazykem definovaných kultur a politik. Do-mluva byla nadále vyloučena. Nastal čas strážců čistoty a vykladačů snů.

To vše nakonec rychle a nevyhnutelně zdegenerovalo do hledání věčných pravd a totalitních ideologií čistých ras nebo nesmiřitelného třídního boje – projektů podobné struktury, jen řádově šílenějších a nelidštějších. Hlásání privilegií pro národní jazyk bez hodnotového obsahu se proměnilo v program etnické výlučnosti a odsud byl už jenom malý krok k všemocnosti ideologie, prosazované terorem, gulagy či plynovými komorami. Realita přestala být smyslem. Kulturní zoufalství ji vyměnilo za pochod k nesmyslu.

Potřeba nepravdy
Neochota k pravdě se v českém prostředí druhé poloviny devatenáctého století prosadila prakticky jako norma kulturního i politického života a zcela nové podmínky existence „první republiky“ to nestačily překonat. Bez nenaplněné identity a zažitého pozitivního programu neměl český stát v okamžiku první velké krize po pouhých dvaceti letech samostatnosti šanci. Jestliže bylo do té doby českou identitu možné přirovnat k ještě nenaplněné sklenici, pak Mnichov tuto sklenici rozbil. Musel být nazván zradou spojenců, abychom my mohli zůstat v roli oběti bez viny a zodpovědnosti. České viny a zločiny Druhé republiky byly zamlčeny stejným způsobem. Sovětská okupace roku 45 musela být nazvána osvobozením, aby se nemohlo hovořit o selhání národa i jeho elit, o politické zradě prezidenta i vlády, o podvodu Národní fronty a vlastizrádné roli KSČ. Mýty o spontánnosti odsunu, o nevýznamné podpoře fašismu, o „přehmatech” padesátých let, o otcovské úloze masového vraha Stalina i jeho následovníků, mýty o „internacionální pomoci” z roku 1968, stejně jako o netotalitním charakteru “normalizace”... Bylo jich příliš mnoho – a příliš mnoho jich přežívá dodnes. Rozbitou sklenici české identity se nepodařilo vyměnit, natož ji naplnit novým pozitivním obsahem.

Jedinou výjimku tvořilo krátké období kolem roku 1989, kdy se zdálo, že Československo dostalo ještě jednu šanci a obrátilo se ke světu s politikou obrany lidských práv. Koncept univerzality lidských práv, označený Andrejem Sacharovem za největší intelektuální výdobytek 20. století, představuje program, který nepotřebuje nepřítele. Je to program „pro něco“, ne „proti někomu“. Obrana jakkoliv imaginárních národních zájmů bez obrazu nepřítele naopak nemůže existovat. Politika zdůrazňování univerzálnosti lidských práv byla šancí na pozitivní politický program, možná poslední krok směrem k velkým dějinám. Prohrála – proti ní se s úspěchem prosadily laciné lži „ekonomické reformy“, dalšího etnického dělení a vyčichlé pravolevé narativy z minulosti.

Současná krize
Dnešní demokratický svět je díky proměně především komunikačních technologií hluboce znejistěn. Televize poprvé v dějinách nadřadila vizuální zobrazení obsahu vlastní informaci, fikce zpřítomnění a přenosu vybraných informací v reálném čase přinesla jen zploštění sdíleného a sociální sítě totální banalizaci veřejné diskuze. Parlamentní forma demokracie, vyrostlá v západním světě v době osobního kontaktu a zodpovědnosti mezi voličem a kandidátem, si neví s nevyhnutelností obrazovkového populismu rady. Země, které ještě nedokázaly vytvořit skutečně fungující a nezávislé instituce práva, univerzitního školství či prostor nezávislosti médií, na tom mohou být v nadcházejícím období ještě mnohem hůře.

Česká společnost vyšla z 19. století s jazykem omezenou identitou a potenciálem poloplné sklenice. Masarykův moderní československý koncept státního vícejazyčného národa nedostal dost času, aby se rozvinul, a po necelých dvaceti letech se zhroutil pod tlakem vnější agrese a své vnitřní slabosti. Vykořeněnost třetí republiky z let 1945-48 se jenom plynule sesunula do bezduchosti komunistické diktatury. Šance z roku 1989 byla promrhána a je zcela reálné, že příštími parlamentními volbami se do vlády země vrátí Ruskem definovaní komunisté. Máme asi poslední šanci změnit nezodpovězené české otázky na úkol.

Osudová porážka německé „politiky kulturního zoufalství“ v květnu 1945 vyvrcholila totálním rozvrácením režimu hitlerovského nacionálního socialismu. Filosof Karl Jaspers ve své nejslavnější práci Otázka viny (Die Schuldfrage) právě ve chvíli ponižující porážky „německé národní věci“ dokázal definovat národní identitu jako úkol. Ne tedy jako neměnnou danost, která je určena pouhým vlastnictvím jazyka, danost, kterou je za všech okolností nutné bránit před vnějším světem.

Českou národní věc její osudová porážka zřejmě teprve čeká. Stojíme před ní díky vlastní neschopnosti opouštět lživé mýty minulosti, neschopnosti nazvat pravým jménem vlastní zločiny a omyly, prohry prohrami a vrahy zločinci. Český národní socialismus a komunismus vyrostly ze stejného kulturního zoufalství jako nacionální socialismus německý. Nikdy ale – na rozdíl od nacismu – nebyly odsouzeny. Symbolem českého dneška je sama existence komunistické strany nebo zákaz svobodného přístupu na Pražský hrad. Národní, tedy nacionální socialismus postmediální éry. I českou, stejně jako německou či jinou moderní národní identitu lze nalézt jen v ustavičné komunikaci. Nic nám nebrání uchopit ji jako úkol a jako povinnost k vlastní zemi. Od doby národního obrození jsme ještě neměli takovou šanci. Není na co čekat.

 logo-s-www_2_thjpg1.jpg

Jan Urban

XANTYPA 10/16 - výběr z článků

Herecké duo Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhemová

Herecké duo Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhemová

Na rozhovor s nejznámějším českým hereckým párem Vilhelmová – Dyk jsem si připravila několik stran otázek, nakonec jsme si ale povídali o mnoha jiných věcech. Můj dojem? Táňa i Vojta jsou nejen po čertech pohlední, ale také inteligentní, přemýšliví a zábavní. Neustále se špičkují a každou vtipnou poznámku vzájemně oceňují uznalým smíchem. Je s nimi zkrátka dobře a já bych měla velkou radost, kdyby i na vás dýchla atmosféra onoho příjemného odpoledne, které jsem s Táňou a Vojtou strávila v jedné vinohradské kavárně.

Herec Robert Redford

Herec Robert Redford

Existují výročí, kterým se nechce věřit. Jedním z takových je i kulaté jubileum Roberta Redforda, filmařského veterána s vizáží rozpustilého kluka, jenž letos v srpnu oslavil osmdesátiny.

Zpěvačka Ewa Farna

Zpěvačka Ewa Farna

Zpěvačce Ewě Farně je teprve třiadvacet let. Přesto už se chystá oslavit deset let na pódiu. Nejdůležitější koncert v jejím životě (alespoň podle jejích slov) se připravuje na jedenáctého listopadu do pražského Fóra Karlín.

Výtvarník Kurt Gebauer provokoval, provokuje a provokovat bude

Výtvarník Kurt Gebauer provokoval, provokuje a provokovat bude

Sochař a všestranný umělec, profesor Kurt Gebauer oslavil 18. srpna 75. narozeniny. Do všeobecného povědomí se dostali jeho TRPASLÍCI a ČESKÝ RYBNÍK. Socha W. A. Mozarta se stala jedním ze symbolů Brna. Velkého uznání se mu dostalo za hřiště pro děti i dospělé, MINIKRAJINU, kterou vytvořil na ostravském sídlišti Fifejdy. S jeho tvorbou se můžete setkat v prestižních galeriích a na exponovaných veřejných místech. Nebylo tomu tak vždy.

Vzpomínání na Václava Havla

Vzpomínání na Václava Havla

Pátého října by bylo prezidentu Václavu Havlovi osmdesát let. Bohužel nás opustil již před pěti lety. Jeho vzor statečného jednání v období komunismu a celoživotní morální postoj od té doby české společnosti chybí. Velká část občanů si ale čím dál silněji uvědomuje odkaz Václava Havla.

Anketa 4. část  Český prezident

Anketa 4. část Český prezident

Jak si představujete svého prezidenta? A můžete být konkrétní, kdo by to měl být?

Jeden den na Rotterdam nestačí

Jeden den na Rotterdam nestačí

V Rotterdamu jsme se zastavili na jednu noc, cestou do města ’s-Hertogenbosch, rodiště slavného Hieronyma Bosche, kde byla pořádána výstava k 500. výročí umělcovy smrti. Patřím mezi lidi, pro které vše starobylé je krásné, oplývající křehkou, i když nezachytitelnou duší. Moderní Rotterdam mě však nečekaně okouzlil. Město vzdušné, stříbřitě bílé, sem tam s nějakou barevnou skvrnou.

Dokumentaristka Alena Činčerová

Dokumentaristka Alena Činčerová

V každém snímku je ukryta její životní zkušenost, její názor, její styl. Alena Činčerová rozhodně není tuctová filmařka, ale ani ženská. Nepochybně i proto, že její cesta do klidnějších vod středního věku nejednou hodně zabolela.

Juliana Jirousová

Juliana Jirousová

Chceme-li se pokusit slovy charakterizovat nejen výtvarné vyjádření, ale i životní postoje Juliany Jirousové, společnými jmenovateli by mohly být osobitost, originalita, odvaha, trpělivost a odhodlání. Anebo jen: neustálá snaha jít po Božích stezkách. Ty pro Julianu většinu času skutečně neběžely dlážděnými cestami, ale spíš trním (nebo se úplně ztrácely z dohledu), ovšem trvale a vždy znovu je bez ohledu na vnější skutečnosti a dobové i rodinné zvyky volila jako jediné, které mohou dovést až k cíli.

Slade bez pozlátka

Slade bez pozlátka

Těm, kteří v sedmdesátých letech minulého století podlehli kouzlu skupiny Slade a jejímu přímočarému a průraznému rocku, hranému s drajvem a syrově, s nepřeslechnutelně nezničitelným hlasem zpěváka Noddyho Holdera, se to možná bude zdát neuvěřitelné: letos uplynulo už padesát let od doby, kdy se zformovala její sestava!

Aktuálně - výběr z článků

Prohlídka pražské Novoměstské radnice v lednu s překvapením

Prohlídka pražské Novoměstské radnice v lednu s překvapením

Zajímá vás, jakou funkci plnila věž od 15. století? Víte, co je to etalon? Tušíte, co je to palindrom a kde je vytesán? Kam byl zasazen český loket a kde ho můžete i dnes vidět? Víte, k čemu též dříve sloužila kaple? Kdo byl na radnici souzen? Že vyhořela a kdy byla zasáhnuta bleskem? Jak je spojeno s radnicí jméno Jana Sladkého - Koziny, legendárního loupežníka Václava Babinského, Aloise Rašína či Milady Horákové? Co zahlédli někteří lidé v prostoru radnice po půlnoci, až se jim tajil dech? To vše a ještě mnohem více se dozvíte během hodinové prohlídky poutavého vyprávění o životě této památky, jejíž základy oslavují 670 let právě v roce 2018. Všechna dějinná období radnice zde totiž zůstala navždy otištěná.

Paganini kontrabasu

Paganini kontrabasu

Připravila Markéta Smílková, foto PKF - Prague PhilharmoniaProč se Giovannimu Bottesinimu přezdívá „Paganini kontrabasu“, to se dozvíte díky donátorské koncertní řadě PKF - LOBKOWICZ abonmá 2017. V úterý 17. října vstoupí donátorská řada v Lobkowiczkém paláci v sedm večer do své podzimní části a bude to opravdu zajímavý večer.

První Češka přeplavala Severní kanál

První Češka přeplavala Severní kanál

Ledovější voda než v La Manchi a extrémně žahavé medúzy talířovky. Ani zima a ani bolestivá žahnutí nezastavily Abhejali Bernardovou (40). Stala první Češkou, která přeplavala Severní kanál. Trasu mezi Irskem a Skotskem, dlouhou stejně jako La Manche (34 kilometrů), urazila ve výborném čase 10 hodin 23 minut a 38 vteřin.

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš

Profesor Jiří Drahoš přestoupil z vyhraněně vědeckého světa do celospolečenského dění velmi rázně, s ambicí stát se prezidentem. Kdo jej léta důvěrně zná, jeho rozhodnutí rozumí. My z řad příznivců mu za ně děkujeme.

Nahlédněte Řekům pod pokličku

Nahlédněte Řekům pod pokličku

Doba dovolených je v plném proudu, ale věděli jste, že ať už jedete do kterékoli země, určitě místní potěšíte, když je pozdravíte jejich řečí? A že nejlépe zemi poznáte, když se vydáte mimo trasy brožurek pro turisty? I letos je jednou z oblíbených destinací Řecko, a tak jsme se zaměřili na tuto zemi ležící na jihu Balkánského poloostrova a přinášíme pár rad a triků, kterak se dostat Řekům pod kůži.

Strašidlo doktorátu

Strašidlo doktorátu

Všichni víme, že se někde berou noví doktoři, docenti a profesoři, že odněkud vzešly všechny velké postavy moderní vědy. Všichni chápeme, že odněkud musejí přijít také manažeři, auditoři, právníci, lékaři, zkrátka všichni ti, u jejichž jména lze číst zkratku D. nebo Dr. Představy o tomto „někde“ jsou však obecně velmi mlhavé a málokdo tuší, jaký je život mezi ukončením běžného vysokoškolského studia a získáním titulu doktora.

Léto na zámku Loučeň

Léto na zámku Loučeň

Rumcajsovo výročí si připomenou i na zámku Loučeň. Na srpen zde připravují zážitkový program ČESKÉ POHÁDKOVÉ LÉTO, v němž budou hrát Rumcajs, Manka a Cipísek hlavní roli. „Loučeň je častým výletním cílem naší rodiny, děti to tam milují a člověk se tam nenudí celý den, proto mě o to víc těší, že se mi podařilo navázat spolupráci. Veškeré doprovodné akce tam připravují s maximální péčí, takže jsem věděla, že i tátovy figurky zde budou v nejlepších rukou. Nyní se přípravy dokončují a těším se na finále,“ říká Marina Odvárková, dcera Radka Pilaře.

Marina Odvárková Pilařová

Marina Odvárková Pilařová

Letos je to už neuvěřitelných padesát let od doby, kdy se na televizní obrazovce poprvé objevili Rumcajs, Manka a Cipísek. Jejich příhody napsal Václav Čtvrtek, výtvarnou podobu jim dal Radek Pilař, o němž jsme si povídali s jeho dcerou Marinou Odvárkovou.

Jak se daří luxusní restauraci na D1?

Jak se daří luxusní restauraci na D1?

Koncem roku se otevřela na nejfrekventovanější české dálnici D1 nová restaurace Signature, které stačilo půl roku na to, aby se o ní začalo mluvit nejen jako o té, která vznikla na místě, kde od devadesátých let stálo torzo rozestavěné budovy tyčící se nad déjedničkou u sjezdu na Popůvky. Od podzimu si Signature našla širokou klientelu, a to překvapivě nejen z řad řidičů D1.

Článek najdete v tomto vydání
XANTYPA 10/16

XANTYPA Číslo 10/16

Obsah vydání

Archiv starších čísel

Aktuální vydání
XANTYPA 03/18

XANTYPA XANTYPA 03/18

Obsah vydání

Inzerce
predplatne